PDA

View Full Version : AikijujutsuPages : [1] 2

 1. Is AJJ a dying art?
 2. your take on ki
 3. Check out the incredible masters on this page!!
 4. Grandmaster Soto/ daitoryu.com challenge
 5. Saigo Shiro (aka: Shida Shiro) / "Yama arashi"
 6. Effectiveness of Daito-ryu Aikijujutsu
 7. Canadian AJJ - Rengokai, Kidokai, Gidokai etc.
 8. Yoshida Kotaro & Yoshida Kenji (Yanagi-ryu)
 9. Daito-ryu & Hakko-ryu
 10. Observation #1 'Focus'
 11. Hokushin Aiki-Bujutsu/ Tanemura Katsumi
 12. Shin Tenshin Shin'yo-ryu Aikijujutsu (George Parulski Jr.)
 13. Shigeru Murakami & Gerald Durant
 14. Yoroshiku / Arigato gozaimashita
 15. aiki v1.0
 16. Aikijujutsu Technique: Kotegaeshi
 17. OT: Neil Yamamoto... ohh, ohh me next please!
 18. Takeshin Sogo Budo/ Tony Annesi (Roy Goldberg)
 19. Looking for Ms. Jean Tuillard
 20. aiki v2.0
 21. Hakuho-ryu Aikibudo (Hakuhokai) / Okabayashi Shogen Ryoichi
 22. Hapkido (Aikido), Hapkiyoosool (Aikijujutsu), & Daedong-ryu (Daito-ryu)
 23. The North Carolina Roppokai split (Dean Stewart)
 24. Koryu Aikijutsu/ Yokota Satoshi
 25. Shen Do Aikijitsu/ Ed Annibale (WCAF)
 26. Aikijujutsu vs Aikido
 27. What is really yours to teach?
 28. Daito-ryu Saigo-ha Shodokai / Shukikan (Sogawa Kazuoki)
 29. Book: "DR AJJ HM Ikkajo", by Kondo Katsuyuki
 30. Shobudo ryu bujitsukai/ Robert Morton & Randy Hutchins
 31. Aikido & Daito-ryu: Differences and Similarities?/ Rengokai
 32. Jujutsu and Aikijujutsu/ Atemi
 33. Training with Kondo Katsuyuki Sensei / Daito-ryu Shinbukan
 34. Tejitsu AikiBudo/Gary Bennet
 35. OT: Cartoon Rumors
 36. Seminars: what is the function?
 37. Daito-ryu - Gendai or Koryu?
 38. Daito-ryu Aikijujutsu Takumakai
 39. John J. Williams/ Saigo-ha DR
 40. Daito ryu Kokyu ho
 41. Ikkajo Book - "Secretiveness"
 42. OT: Locked threads
 43. Dai Yoshin-ryu Aikijujutsu / Juko-ryu Aiki Inyo Jujutsu (Jukokai)
 44. Tessen & Jutte
 45. Daito-ryu Keizu
 46. Ueshiba-ha Aikibudo vs. Takeda-ha Aikibudo
 47. aiki v3.0
 48. Akemashite Omedeto Gozaimasu!
 49. Torishimaru aikijutsu/ Richard Behrens
 50. Kyushojutsu & Aikijujutsu
 51. Daito ryu USA (John Denora)
 52. ki & aiki/ application in various branches
 53. Takeda-ryu / Ichio Oba (Seibuden) & Nakamura Hisashi (Nakamura-ha)
 54. Aikijutsu-budo Busankaido (Jean-Claude Verdron)
 55. Supplemental Technical/Technique Manuals
 56. "Senso ryu" Aikijutsu/ Theodore Hanulak
 57. H.E. Davey & Saigo-ha/ Saigo ryu
 58. Aikido stealing Daito Ryu techniques
 59. Kaze Arashi-ryu (Henri-Robert Vilaire)
 60. Note: AJJ Forum house-keeping
 61. Book: "Aizu no Takeda Sokaku" (Ikezuki Ei)
 62. Menkyo Kaiden & Koryu Densho
 63. Daito-ryu Aikibudo (Alain Floquet)
 64. Book: "The Hidden Roots of Aikido", by Shiro Omiya
 65. Daito-ryu Densho
 66. AikiExpo 2002
 67. The Various Daito-ryu Branches
 68. Isshin-ryu Aikijujutsu?
 69. Ranks & Uniforms in Aiki Jujutsu
 70. Daito-ryu Aikijujutsu Roppokai
 71. Daito ryu name translation?
 72. aiki v3.5
 73. When Are Throws Taught In Daito-ryu?
 74. Aiki Glossary
 75. What did Ueshiba Morihei really know?
 76. Nichi-Chu Budo Kenkyukai/ Mushin Juku Aikido
 77. Aiki and Swordsmanship
 78. Seiden Daito ryu Aikibujutsu SoHonbu/ Sagawa Yukiyoshi
 79. Asayama Ichiden ryu and Daito ryu
 80. Chokushin Aiki Jujutsu/ Tamura family
 81. Sparring vs. Kata
 82. Daito-ryu Renshinkan / Shofukan (Toshimi Hosaku Matsuda)
 83. Capital Budokan/ Professor Flores/ Daito ryu
 84. What keeps us training?
 85. Yamaue Aiki Jutsu/ Yamaue Keido (grandson of Takuma Hisa?)
 86. Oshikiuchi / Gotenjutsu (Daito-ryu)
 87. Article: "Aikido and Aikijutsu" by F. Lovret
 88. Announcement: Australian Koryu Bujutsu Federation
 89. Hanpuku-geiko (repetitive training)
 90. Daito-ryu and Sekiguchi-ryu
 91. Daito ryu AJJ Daibukan/ Ohgami Kenkichi
 92. Aikido and Bujutsu
 93. David Moore, 10 Dan Grand Master of AJJ?
 94. Icho Yama Ryu & Icho ryu AJJ/ Bernie Lau
 95. Book: "Effortless Combat Throws", by Tim Cartmell
 96. Yachigusa-ryu Aiki Bugei (Gary Moro)
 97. Systema - Russian "aiki"
 98. Handshapes in AJJ
 99. Aikijujutsu technique: Handcuff Hold?
 100. Aikijujutsu Technique: Shihonage
 101. Yanagi ryu and Daito ryu?
 102. Daito ryu Goshinkai/ Jose Garrido
 103. Yamate ryu Aikijutsu/ Fredrick J. Lovret
 104. Daito ryu and Togakure ryu?
 105. H.E Davey and Saigo-ryu aikijujutsu
 106. Origin of Daito-ryu / AJJ
 107. AikiExpo 2003
 108. Multi-person "chain-reaction" throws
 109. Yonezawa Katsumi (DR Bokuyokan)/ Tim Tung
 110. Sagawa Yukiyoshi and DR Succession
 111. Sato Kinbei and Daito ryu
 112. Kiraku ryu jujutsu & aiki?
 113. Daito-ryu and Secrecy
 114. Daito-ryu Ranking Criteria
 115. Traditional vs Modern
 116. Circular, angular or linear movement?
 117. Daito ryu & Bukiwaza/Emonodori
 118. Differences in DR branches/ Kiyama Hayawo Shihan (Kodokai)
 119. Film: "Aiki"/ Ole Kingston (Roppokai)
 120. Yoshimaru Keisetsu (Sadao) / Aiki Rentaikai
 121. Zen Budokai Aikijujitsu/ Richard Kim
 122. Daito-ryu / Aikijujutsu books and articles
 123. Fredrick J. Lovret, Attack
 124. Takeda Sokaku - Challenge stories
 125. Ayako Yamamoto- Furyu writer
 126. Aizu-han bujutsu
 127. Daito ryu & Esoteric Buddhism (Mikkyo)
 128. Sokaku in Okinawa / Motobu-ryu
 129. Article: "Daito-ryu's Seven Principles of Aiki", by Keith Boggess
 130. Hinin ryu/ Shindo ryu Aikijujutsu? (Eric Templet)
 131. DVD: "Daito ryu Aikijujutsu", by Kondo Katsuyuki
 132. Aiki Kogeki/ Emonodori
 133. Discussing aikijujutsu techniques
 134. Kashima Shin-ryu & Daito ryu
 135. Kondo and Okamoto
 136. Earliest students of Horikawa kodo and Takuma Hisa
 137. Mas Oyama (Kyokushin Karate) & Yoshida Kotaro
 138. Announcement: Yoshida-han Bujutsu
 139. Hitori-geiko (solo training)
 140. Daito ryu & Oyo-waza (applied techniques)
 141. Derivative arts of Daito ryu
 142. The Daito ryu Aiki Budo Densho Zen Jukikan Mokuroku
 143. Daito ryu and Chinese arts
 144. Countering deception and misdirection techniques
 145. Jucu Dojo Aikiju-jitsu/ Karen Luttrell
 146. Takeda ryu Maroto-ha Aikijutsu/ Roland Maroteaux
 147. Adopting alternate art names: Aikijutsu, Aikibujutsu, Aikibudo, Aikido?
 148. Daito ryu and Mochizuki Minoru
 149. Ono Ha Itto Ryu and Daito Ryu
 150. Nihon Heiho Kobukai/ Yoshimine Yasuo
 151. DR Aikibudo Jujitsu Tai Sabaki/ Kobayashi Somekichi/ Jean-Luc Moreau
 152. Senpai / Kohai
 153. Charles Parry & Harada Shinzo
 154. Okabayashi Ryoichi (Hakuhokai): Another Perspective
 155. Daito-ryu Hiden Mokuroku and the book "Budo Renshu"
 156. Daito-ryu and Sumo
 157. All-japan Daito-ryu demonstrations?
 158. Daito-ryu Videos/DVDs
 159. Tanemura Shoto - Daito-ryu Menkyo Kaiden?
 160. Aikijujutsu vs Jujutsu - what is the difference?
 161. Daito-Ryu Curriculum Structure
 162. Book: "Martial Art Secrets: The Techniques of Aiki" (no author credited)
 163. OT: BBV - "The Bo-Chick" Online!
 164. Locking: comparing different styles
 165. Online Daito-ryu video clips?
 166. Book: "Living the Martial Way", by Forrest Morgan
 167. Zendai Yoshin Ryu Aikijuijitsu Te/ John Mason
 168. The prefix "Aiki"
 169. Daito-ryu Aikijujutsu Kodokai
 170. Daito Ryu (Bojutsu)
 171. How to empty your cup…
 172. Physical Power & Daito Ryu
 173. Article: "What Makes Aikijujutsu Unique?", by Brett Denison
 174. Shiai or Randori in Aikijujutsu?
 175. Ukemi with Sword
 176. Koi yama-ryu Aikijujitsu (Phil Pedersen)
 177. "Foku-ho" - aiki term?
 178. Daito Ryu Instructors
 179. Aiki Solutions
 180. Book: "Aikido - Tradition and the Competitive Edge", by Shishida / Nariyama
 181. Aiki no In-yo-ho (Aiki no On'yoho / Onmyodo)
 182. Kentai Takahashi
 183. Daito-ryu Aikibudo (Daitokan) International Seminar, Italy
 184. Arts that use the name Aikijujutsu
 185. Miguel Ibarra / DR AJJ Yamabushi-kai (Icho yama-ryu)
 186. Aikijujutsu Technique: Katsugi-age (aka: Shumoku)
 187. Daito-ryu and Tenshin Harada (Seidokan), Nora Mukachung (Seibukan)
 188. Kami-no-Kanazuchikai (God's Hammer) Jujitsu / Sido-ryu AJJ, Pat Merriman
 189. "Aunkai" / Akuzawa Minoru (Jin)
 190. Daito-ryu and Yagyu shingan-ryu
 191. Professor GM Ron Duncan - Ai-eekijitsu!
 192. Book: "Discovering Aiki: My 20 Years with Yukiyoshi Sagawa", by Kimura Tatsuo
 193. What to look for at a Daito Ryu dojo
 194. AJ Blog: "A Riddle and a Mission" (Ellis Amdur)
 195. Book: "In Pursuit of Dreams: My Aikijujitsu" (Ohgami Kenkichi)
 196. How well do Koryu mix?
 197. Koryu and Neo-Confucianism (Shushigaku)
 198. Hitoemi / Body Armour
 199. Special Training Methods
 200. Yamamoto-den Daito-ryu Aikijujutsu (Yamamoto Kakuyoshi)
 201. Hapkido or Aikido
 202. AJJ benefits in other physical activities/sports?
 203. Article: "Daito-ryu", by Kent Moyer (BB Magazine May 2006)
 204. Tanaka-ha Daito-ryu Aikibujutsu (Montezuma Cantù)
 205. Modesto Daitokai / Tony Myers
 206. Book: "Daito-ryu Aikibudo: History & Technique", by Antonino Certa
 207. Book: "Transparent Power" (Sagawa Yukiyoshi) book translated
 208. Takaoka Hideo and Aiki?
 209. Ushiro Ukemi - it hurts my head
 210. Jack Robison and the Sagawa/Ueshiba issue
 211. Nathan Scott is FIGHT SCIENCE!!!
 212. Nihon-den Aikijujutsu / Sugasawa Kogen
 213. Seminar Review / Dan Harden
 214. Adopting training drills into practice
 215. American Aiki-en Aiki Budo Kokorogake Law Enforcement Dojo
 216. Koyo Gunkan / Heiho Okugisho (Heiho Hidensho)
 217. Daito-ryu & Yoshin-ryu
 218. Daito-Ryu compared to Yamabushi Jujutsu
 219. "What is Aiki" thread
 220. Daito-ryu Aikijujutsu Shinbukan / Kondo Katsuyuki
 221. Ogawa-ryu Aikijujutsu / Ogawa Manabo
 222. Daito-ryu Aikijujutsu Seifukai (Luigi Carniel)
 223. Daito-ryu Training and Transmission
 224. Cramping/Skeletal Locking
 225. Aikijujutsu and Obata Toshishiro
 226. Who is the top Daito Ryu researcher
 227. Aiki Krav Maga?
 228. Akira Hino / Keido Yamuaue
 229. Daito-ryu and Judo
 230. Is Daito-ryu the only style of Aikijujutsu?
 231. Body Conditioning
 232. Roger Siggs Menkyo Kaiden Daito Ryu?
 233. Martial Art Researchers (AKA: Information Mechants)
 234. Shinden isshin-ryu jujutsu / Kunishige Nobuyuki
 235. Traditional Etiquette / Andrew De Luna
 236. Book: "The Truth About Daito-ryu Aiki", by Takahashi Masaru
 237. Streaming Martial Arts / Ben La France
 238. Dave Lamond / Icho yama-ryu
 239. Yubetsu, Hokkaido
 240. The Evolution of Aikido
 241. Succession from Sokaku to Tokimune?
 242. Beware of Propaganda and Hype
 243. Minamoto Tametomo / Ryukyu Gotende
 244. Nato Gomez / Aikijujutsu?
 245. Admiral Takeshita Isamu
 246. Arts that directly influenced Sokaku Takeda
 247. Aikijujutsu videos (youtube links)
 248. Aiki Kempo Jujutsu (Richard Kim / Patrick McCarthy)
 249. Dento (Tradition)
 250. Learning by books/videos? (indirect instruction)