PDA

View Full Version : E-Budo Memorial 1. Muto Masao (Yagyu Shingan-ryu taijutsu)
 2. Tim Burton (E-Budo Member)
 3. Toyoda Fumio (Aikido)
 4. Gilbert James (Yoshinkan Aikido)
 5. Roy Colegate (Shorinji Kempo)
 6. Saito Morihiro (Aikido)
 7. Ubaldo Castilho de Alcantara (E-Budo Member)
 8. Haruna Matsuo (Hyoho Niten Ichi ryu and Iaido)
 9. Sherman Harrill (Isshin ryu karate)
 10. Enoeda Keinosuke (Shotokan karate)
 11. Jan de Jong (Tsutsumi Hozan ryu jujutsu)
 12. Minowa Katsuhiko (Uechi-ryu karate)
 13. Dr. Tom Walker (Aikido)
 14. Peter Robins (Combatives)
 15. Nakamura Taizaburo (Nakamura-ryu)
 16. Mochizuki Minoru (Yoseikan Budo)
 17. Kanai Mitsunari (Aikido)
 18. Peter Urban (Goju ryu karate)
 19. Uehara Seikichi (Motobu-ryu)
 20. Teruo Hayashi (Hayashi-ha Shito ryu karate)
 21. Richard Bowen (Judo)
 22. Bill "Hard Bastard" Mears (Iaido)
 23. Yamaguchi Katsuo (Eishin ryu iaido)
 24. Imai Masayuki Nobukatsu (Hyoho Niten Ichi-ryu)
 25. Helene Morrison (Iaido & Jodo Student)
 26. Glenn Morris (Bujinkan Budo Taijutsu)
 27. Howard Jackson (Karate)
 28. Michel E. Kramer (Karate)
 29. Ron Houser (Karate)
 30. Harada Shinsei (Founder of Jigen Ryu - 慈眼流)
 31. Jerry Ferguson Shihan (Shito Ryu Karatedo)
 32. Tiger Tanaka - You Only Live Twice
 33. Kensho Furuya (Aikido)
 34. Bonnie Malmstrom (Bujinkan Budo Taijutsu)
 35. Yagyu Nobuharu (21st Soke Yagyu Shinkage-ryu Heiho)
 36. Tsumaki Seirin Genshin (14th Soke Tamiya-ryu Iaijutsu)
 37. Donn F. Draeger
 38. Ted Davis (Muso Jikiden Eishin-ryu Iaido and Kendo)
 39. Richard (Dick) Gordon, aka Papa-san
 40. Larry Hartsell. The passing of a Legend...
 41. Stan Hart, Veteran Martial Artist Dies at 59
 42. To those that have gone before us
 43. Dan Ivan Passes
 44. Sensei Walter Ing (6th Dan) Judo
 45. Hernan Coronel Passes
 46. Passing of Professor Imi Louise Okazaki Mullins
 47. Ishikawa Takahiko (9th Dan Judo)
 48. Ken Cottier Shihan
 49. Greg Dilley (Bujinkan Budo Taijutsu)
 50. Judo: Frank Fullerton
 51. Judo: Isao Wada sensei (Gardena Judo Dojo)
 52. Mark Feigenbaum, E-Budo Moderator, has passed
 53. Nishiyama Sensei
 54. Tezuka Akira sensei (Yoseikan)
 55. Joe Hyams June 6, 1923 - Nov. 8, 2008
 56. Greg Palmer (E-Budo member - Keikai)
 57. Helio Gracie (Gracie Jiu-Jitsu)
 58. Passing of Sijo Adriano D. Emperado
 59. Virgil Bowls Passes away
 60. Passing of Toyama Seiko Sensei
 61. Loss of Shihan Severance
 62. David Carradine
 63. Passing of Dr. Sachio Ashida
 64. George Anderson 1931-2009
 65. Death in MA's
 66. Goodbye old friend
 67. Goodbye old friend
 68. Judo Champ Rusty Kanokogi
 69. Hanshi Ridgley Abele
 70. Kawai Shihan
 71. Sensei Johnny Holbrook
 72. Dr. Gordon Warner
 73. Haga Tadatoshi sensei
 74. Pat Narey Sensei
 75. Tamura Shihan
 76. Anton Geesink - Dead @ age 76
 77. Sugano Shihan
 78. Nakazato Joen Sensei - RIP
 79. Katsuya Miyahira 1918-2010
 80. Gayle Fillman 1947 - 2010
 81. In Memory of Iwata Norikazu sensei, who died this morning.
 82. George Lee Harris, Kudan Judo
 83. Hadyn Foster
 84. Jerry Reid, Judo King
 85. Henry Kolligian, R.I.P.
 86. Sato Shizuya RIP
 87. Abi Allen RIP
 88. Dan Panetta Sensei - 1952-2011
 89. Jesse Mills
 90. Benjamin H. Hazard, 91, d. May 16, 2011
 91. Koichi Tohei Sensei passes at age 91
 92. Ted Stromeier sensei, Australia d. 6/6/2011
 93. Philip Porter
 94. Jim Logue - Ryu Te
 95. with sadness
 96. Oguri Shihan
 97. Hanshi William Dometrich
 98. Grandmaster Feng Zhiqiang
 99. Takashi Kushida - Yoshokai Aikido founder
 100. R.i.p. Takayoshi Nagamine
 101. Taika Oyata
 102. Brian Eustace
 103. Nitta Seifuku passes
 104. Sad News - The Passing of Masayuki Shimabukuro Hanshi
 105. Passing of Great Takagi Ryu Master - Kusuhara Shigeyoshi
 106. Passing of Pat Nakata
 107. Passing of Kobayashi Kiyoshi-sensei, Kōdōkan 9th dan
 108. Passing of Kubota Toshihiro, shihanke of Tenjin Shin'yō-ryū
 109. James L. Davenport (1956 - 2013)
 110. Robert Koga (Koga Institute)
 111. Kanjuro Shibata XX Master Bow Maker and Archer
 112. Jason Wotherspoon Secrets of Shuriken-Do
 113. Kubota Toshihiro Shihanke,Tenjin Shinyo Ryu,Jujutsu.
 114. Inoue Tsuyoshi Munetoshi
 115. Passing of Kaminaga Shigemi Sensei
 116. Sam D. Pearson
 117. Passing of Karl Geis USJA 10 dan (1933 - 2014)
 118. Dennis Hooker, 1946-2014
 119. Miyako Tanaka, Naginata Hanshi (1942-2014)
 120. Passing of Dennis G. Palumbo Shihan
 121. Passing of Don Angier, Soke of Shidare Yanagi ryu Aiki Bugei
 122. Dr. Marion Taylor, Kyudoka, Iaidoka, Karateka.
 123. Don "Doc " Cunningham
 124. RIP Shihan Bob Boulton
 125. Passing of Seigo Okamoto, Founder of Daito-ryu Roppokai
 126. Kaminoda Tsunemori Shihan 88
 127. George Irénius, Sweden, founder of Ju shin Jutsu Ryu.
 128. Aikido's Chiba Kazuo, sensei has passed
 129. Glenn Premru
 130. In memory of Pierre Simon, Shihan, founder of the Oshinkan Dojo, Toulouse, France
 131. Teruo Chinen, memory eternal.
 132. J. Takagi (1927–2016)
 133. Nakazato Shuguro, Shorin Ryu Shorinkan
 134. Passing of Takashi Nonaka
 135. Darryl Caldwell
 136. Passing of Stanley Pranin
 137. Passing of John T Anderson
 138. Okimitsu Fujii Sensei
 139. Ed Martin
 140. Reverend Sasamori Takemi, 17th Soke OHIR
 141. Robey Reed Sensei -- 2/1/33 - 9/9/17
 142. Roy H. Moore, Jr. - Judoka: R.I.P.
 143. Nakagawa Taizoh, Sword Smith
 144. Georg F. Bruckner
 145. R.I.P. John P. Cornish (1928 - 2018)
 146. T. Watanabe (1917–2018)
 147. Professor Donald Keene passes aged 96
 148. Keith Larman Passes Away
 149. Teruyuki Okazaki, Shotokan Karate Master and Teacher, Passes Away in April 2020
 150. Tabata Kazumi, long-time Shotokan karate teacher and shihan in the US, passes away.
 151. Passing of Hal Sharp
 152. My Friend and Sensei is Gone
 153. MURATA Naoki, Hachidan, Kodokan Library
 154. Chuck Merriman of Goju-Ryu passes away
 155. "Judo" Gene Lebell Passes Away At Age 89
 156. K. Kawanabe (1931-2022)
 157. Angel Lemus, budoka, editor and art director of Bugeisha, passes away May 3, 2023