Provided by Eric Weil
Quote Originally Posted by 1978 Edition Bugei Ryha Daijiten page 731
Buf-ry (kopp, j, j)
Takenouchi Kikakusai ga so. Kot-ry kopp yori.

Founded by Takenouchi Kikakusai. See Kot-ry.
Takenouchi Kikakusai Nobuyoshi was a student of Takamatsu Toshitsugu Sensei.