Here are some books I posted on Ebay..

Daito-Ryu Aiki Budo Takeda Sokaku 50 Year Memorial
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Jodo Kyohan by Kaminoda Tsunemori Nakajima Asakichi 1976
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Koryu Jujutsu Ancient Jujutsu by Masamichi Terao
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Ninjutsu No Kenkyu by Yumio Nawa Ninjutsu Research 1972
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Secret of the Sword Stick Jujutsu Matsunosuke Inoguchi
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Hakko Ryu Jujitsu 18 Self Defense Techniques
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Koga Ryu Ninjutsu by Fukuyama Shosui 1953
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Shinsetsu Nihon Ninja Retsuden by Koyama Ryutaro 1964
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Gomon keibatsu-shi (History of Torture and Punishment) 1966 Signed by Yumio Nawa
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Bushido the Soul of Japan 1901 Inazo Nitobe
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Shuriken jutsu Nyumon Introduction to the Shuriken 1981 by Dr. Chikatoshi Someya
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Bugeichou Martial Arts Notes 1964 Sojutsu Yari by Watatani Kiyoshi
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Muso Shinden Ryu by Shigeyoshi Yamatsuta 1980
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Judo Kaigan Open Eyes for Judo by Yoshiro Akinaga 1965
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

Yagyu Martial Art Notes by Yasusuke Gomi 3 Volumes
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...STRK:MESELX:IT

thanks for looking at my auctions,

Robert