Hello.

The book "Katori Shinto Ryu budo kyohan" was written by Yoshio Sugino sensei and his wife Ito Kikoue in 1941 under guidance of Iizasa Kinjiro soke and some of that time shihan - Shiina...